Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

hey-jude
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
hey-jude
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr
hey-jude
Reposted frometerycznie eterycznie viabrzask brzask
hey-jude
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamojanazawsze mojanazawsze

April 12 2017

8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viacurlydreamer curlydreamer

April 08 2017

hey-jude
0732 6d19 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
hey-jude
3438 eb22
Enrique Simonet Lombardo, 1866 - 1927, Czy ona ma serce?
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
3924 357f
hey-jude
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaperseweracje perseweracje
hey-jude
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman

April 06 2017

hey-jude
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viaadhara adhara
hey-jude
0139 d587
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
hey-jude
2291 0d19 500
Reposted frompesy pesy viapouler pouler
hey-jude
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viapouler pouler
hey-jude
6450 a324
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viapouler pouler

April 05 2017

hey-jude
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viarawwwr rawwwr
hey-jude
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
hey-jude
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
hey-jude
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl