Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

hey-jude
4286 2bd8 500
Reposted fromoll oll viaeazyi eazyi
hey-jude
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viapoppyseed poppyseed
hey-jude
1519 5585
Reposted fromrosejalea rosejalea viaeazyi eazyi
hey-jude
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaeazyi eazyi

October 25 2018

hey-jude
1512 10f6
Reposted from4777727772 4777727772
hey-jude
2661 e727 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 05 2018

hey-jude
3564 0920
hey-jude
2866 6f32
hey-jude
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed

September 26 2018

hey-jude
7023 8084 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafireaway fireaway
hey-jude
9991 cf92 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaeazyi eazyi
hey-jude
Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata; nierozsądny nie ustaje w próbach przystosowania świata do siebie. Zatem cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych. 
— George Bernard Shaw, Man and Superman
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszydera szydera
hey-jude
hey-jude
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
hey-jude
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer

September 24 2018

hey-jude
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
hey-jude
Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada
hey-jude
9294 b540 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl